^Back To Top
Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร

บาทหลวงจินตศักดิ์  ยุชัยสิทธิกุล
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
อธิการิณี/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

 

 

Login Form

สำหรับครู

  ประวัติโรงเรียนศิริมาตย์เทวี

  ประวัติโรงเรียนศิริมาตย์เทวี

  ประวัติโรงเรียนศิริมาตย์เทวี

  โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  เริ่มต้นจากการที่  กลุ่มคริสตชน  วัดแม่พระองค์อุปถัมถ์พาน  ได้รับการประกาศข่าวดี เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ครั้งแรกจาก มิสชันนารี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมัน แต่ต่อมา ได้เข้ามารู้จักกับศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก โดยบุญราศีคุณพ่อบุญเกิด กฤษบำรุง ในปีค.ศ.1933 (2476) นำข่าวดีมาประกาศ และในปี 1934 (2477) โปรดศีลล้างบาป ให้ครอบครัวคริสเตียน และครอบครัวพุทธศาสนิกชน รวม 20 ครอบครัว หลังจากนั้น กลุ่มคริสตชนที่นี่ ได้รับการดูแลจากพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์ธรรมทูตคณะมิสซังต่างประเทศ  (M.E.P)  มาตลอดจนกระทั่งในปี 1938 (2481)  คุณพ่อโรเชอโร ได้สร้างวัดหลังแรกขึ้น ต่อมาในเดือนธันวาคม  1948 (2491)  คุณพ่อแวร์ดิแอร์  มาประจำเป็นเจ้าอาวาส เห็นว่าควรมีโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน  

  คุณพ่อแวร์ดิแอร์  ได้ยื่นเรื่องขอเปิดโรงเรียนในวันที่  5  มิถุนายน  1950 (2493)  ได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนพิเศษวันที่  29  สิงหาคม  1950 (2493)  มีนักเรียนคาทอลิก  7  คน  ต่อมาทางจังหวัดเชียงรายได้ส่งเรื่องคืนเนื่องจากเจ้าของต้องเป็นคนไทย  คุณพ่อจึงทำเรื่องส่งอีกครั้งหนึ่ง  และได้รับอนุญาตเปิดโรงเรียนเป็นทางการ  ในวันที่  16  พฤษภาคม  1951 (2494)  ชื่อโรงเรียน สุรารักษ์ ”  มีนักเรียนทั้งหมด  82  คน  มีครู  3  ท่าน ดังนี้

  1.      คุณครู ประกิจ กิจเจริญ                     เป็นครูใหญ่       

  2.      คุณครู สุดา สุวรรณใจ                       ครูทำการสอน

  3.      คุณครู มณี เบญจวรรณ                     ครูทำการสอน    

  ในปี 1950 (2493)  นี้เอง นักบวชคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มาอยู่ประจำ 3 ท่าน คือ อธิการอันเดรอา ซิสเตอร์อานานีอา ซิสเตอร์ฟาเบียน  

  ต่อมาเจ้าของโรงเรียนสิทธิศาสตร์ศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในอำเภอพาน  ได้ขายกิจการโรงเรียนให้กับ  โรงเรียนสุรารักษ์  ในเดือนมีนาคม  2495  คุณพ่อแวร์ดิแอร์  รับครูและนักเรียนจากโรงเรียนสิทธิศาสตร์ศึกษา    มารวมกับโรงเรียนสุรารักษ์ 

  ช่วงปิดเทอม ปีการศึกษา 2495 คุณพ่อแวร์ดิแอร์  และสัตบุรุษ ได้ช่วยกันรื้ออาคารเรียน โรงเรียนสิทธิศาสตร์ศึกษา    ส่วนใหญ่ก็เป็นเสาไม้ ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ หน้าต่างเป็นรำแพน (ฝาถืม) หลังคามุงด้วยหญ้าคา ขนย้ายมาไว้ในบริเวณวัด  ระยะเวลานั้นทุกคนต้องทำงานกันอย่างขะมักเขม้นทั้งผู้ใหญ่และเด็ก เพราะต้องช่วยกันถางป่า ปรับที่ หาไม้ไผ่เตรียมไว้ แล้วลงมือปลูกสร้างวัดหลังใหม่เป็นโรงไม้ ฝาขัดแตะ มุงหลังคาด้วยใบตองตึง พื้นลาดซีเมนต์ ณ ที่ตั้งวัดหลังปัจจุบัน เสร็จแล้วก็ปรับพื้นที่วัดหลังเดิมเป็นห้องเรียน   ชั้นบน เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-2 ชั้นล่างกั้นเป็นห้องเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3-6 กั้นฝาด้วยฝาขัดแตะซึ่งขนมาจากโรงเรียนเดิม คุณพ่อได้รวมโรงเรียนสุรารักษ์ เข้ากับโรงเรียนสิทธิศาสตร์ศึกษา ใช้อาคารเรียนไม้สองชั้นของโรงเรียนสุรารักษ์เป็นห้องเรียนประถมปีที่ 1-4

  และในปีการศึกษา  2496  คุณพ่อแวร์ดิแอร์ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  โรงเรียน  ศิริมาตย์เทวีชื่อนี้ได้รับมาจาก คุณแม่บุญประจักษ์  ทรรทรานนท์ คณะอูร์ซูลิน ได้แปลความหมายจากคำว่า Mater Dei  รวมถึง อนุญาตให้ครูศรีวัย คุณารัตน์ ซึ่งเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ มาช่วยสอนที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวีด้วย  ท่านช่วยวางรากฐานที่ดีในด้านวิชาการ ตั้งแต่แรกเริ่ม ท่านทำงานที่นี่จนเกษียณในปี 2005

  โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  ได้รับอนุญาตเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 รับนักเรียนได้ทั้งสิ้น 397  คน ในพ.ศ.  2503  จึงได้รับการรับรองวิทยฐานะ  เทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนอื่น ๆ

  16  สิงหาคม  2498  นางสาวประเทือง  เกิดสว่าง ขอลาออกไปทำการสอนต่างจังหวัด              เจ้าของฯ จึงขออนุญาตแต่งตั้งนายสมบูรณ์ ขันธปรีชา เป็นผู้จัดการ  และให้นางสาวสดับ  พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นครูใหญ่แทน

  คุณพ่อแวร์ดิแอร์ได้เอาใจใส่สัตบุรุษอย่างยิ่ง  นอกจากต้องดูแลโรงเรียน  วัด  สัตบุรุษแลัว ท่านเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์คู่ชีพ  ไปเยี่ยมสัตบุรุษที่อยู่ห่างไกลเช่น  แม่สาย  แม่จัน  อำเภอเมืองเชียงราย  เทิง  เชียงคำ  พะเยา  ยุคนั้นภายในจังหวัดเชียงรายจะมีวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  พานเพียงแห่งเดียว  คุณพ่อเป็นมนุษย์เหล็กอย่างแท้จริง  ด้วยการทำงานหามรุ่งหามค่ำ  ท่านยังสอนเรียนด้วยวิชาที่ถนัดคือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  เคยสอนวิชาชุดครูภาษาไทยด้วย

  สำหรับโรงเรียนศิริมาตย์เริ่มมีชื่อเสียงที่ดี จึงมี นักเรียนที่อยู่ไกลๆ สนใจมาสมัครเรียน ทางวัดจึงเปิดเป็นหอพักนักเรียนประจำขึ้น ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งในตัวจังหวัดเชียงราย  และอำเภอรอบนอกได้นำบุตรหลานมาเป็นนักเรียนประจำเป็นจำนวนมากพอสมควร  มีผู้ปกครองคริสตังค์ทั้งอำเภอเมือง  อำเภอแม่สาย  อำเภอแม่จัน  อำเภอเทิง  อำเภอพะเยา  อำเภอเชียงคำ  อำเภอเวียงป่าเป้า  อำเภอพานได้นำบุตรหลานมาเป็นนักเรียนประจำ  และมาเป็นเด็กวัด โดยมีซิสเตอร์และคุณครูช่วยดูแล 

  คุณพ่อแวร์ดิแอร์ได้บุกเบิกวัดและโรงเรียน  ดูแลสัตบุรุษ  สร้างความก้าวหน้าให้ลูกหลานวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  พาน  เริ่ม  20  ธันวาคม  2491 (1948) ถึงวันที่  17  มีนาคม  2503 (1960)   รวมเป็นเวลายาวนาน      ถึง  10  ปี  2  เดือน  27  วัน  ท่านมีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สัตบุรุษวัดของเรา  ได้สร้างคนเมืองพานให้เป็นบุคคลมีคุณภาพเป็นประโยชน์แก่อำเภอพาน  อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง 

  ตั้งแต่ปี ค.ศ.  1948 1973  คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ส่งสมาชิกมาประจำอยู่ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมถ์พาน และโรงเรียนศิริมาตย์เทวีอย่างต่อเนื่อง   เช่น ซิสเตอร์ยูลีอานา (ประเทีอง  เกิดสว่าง) ซิสเตอร์โอเรลีอา (สดับ พงษ์ศิริพัฒน์) ทำหน้าที่ครูใหญ่   ซิสเตอร์อาลิส (ประพันธ์  สุจิตานันท์)  ซิสเตอร์วาเลรีอา (ทองหล่อ ตระกูลเง็ก)   ทำหน้าที่ผู้จัดการ  ซิสเตอร์โอโนริน (มาเรีย สุนทรวิภาค) ผู้ทำหน้าที่สอนคำสอน และสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3   ซิสเตอร์ฮูแบร์(วันทา ไชยายงค์) ทำหน้าที่ครูสอนประจำ ฯลฯ

  ปี ค.ศ.1960-1961 คุณพ่อเตรสซี และคุณพ่อกลาสซี่ มาอยู่ประจำ

   ในปี  ค.ศ.  1961-1972  (พ.ศ.2504-2515)  คุณพ่อคาร์โล  ลูซซี่  ท่านได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ทางศาสนาให้มาเป็นพ่อเจ้าอาวาส ท่านเป็นคนสุภาพ  ใจดี  สุขุมรอบคอบ  มีเมตตา  ยิ้มง่าย  มีเหตุผลและมีความจำดีเป็นเลิศ  ท่านมีความร้อนรนในการแพร่ธรรม  ในด้านการศาสนาท่านให้การอบรมสั่งสอนในข้อความเชื่อ  ย้ำเตือนในเรื่องร่วมศาสนกิจของศาสนาอย่างเคร่งครัด  และถูกต้อง  ส่งครูไปอบรมเรื่องการสอนคำสอน  และมอบหมายให้ครูคริสตังค์สอนคำสอนแก่เด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน  ได้ไปเยี่ยมสัตบุรุษที่อยู่ห่างไกลอย่างสม่ำเสมอ

  ด้านโรงเรียนท่านเอาใจใส่ดูแลครู  นักเรียน  คนงานของโรงเรียนอย่างทั่วถึง  สนับสนุนให้ครูไปอบรมเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อนเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะของตนเอง  ท่านได้สร้างอาคารเรียนที่คุณพ่อแวร์ดิแอร์สร้างไม่เสร็จ  จึงได้ตึกงามสองชั้น  นอกจากนี้ท่านได้รื้อตึกแถวชั้นเดียวออก  และได้สร้างตึงสองชั้นอีกสองหลังชื่อ “King”  และ  “Queen”  ส่วนตึกที่สร้างต่อจากคุณพ่อแวร์ดิแอร์ชื่อ  “Baby” 

  สร้างโรงอาหารให้มีขนาดกว้างใหญ่พอเพียงแก่จำนวนนักเรียน  สร้างห้องสุขาเพิ่มเติม  สนามหน้าอาคารเรียนตึกคิงใช้เป็นที่ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ  และให้การอบรมนักเรียนก่อนเข้าเรียน  สร้างถังซีเมนต์เก็บน้ำฝนไว้ใช้ตลอดปี  ต่อน้ำประปา  ซื้อเครื่องดนตรี  อุปกรณ์วงดุริยางค์  รับครูสอนดนตรีสนับสนุนให้มีวงโยธวาทิต  ซื้อที่ดินจากสัตบุรุษที่มีอาณาเขตติดกับโรงเรียน  1  รายคือที่ดินของพ่ออุ้ยผง  วิญญา  ได้เจรจาแลกที่ดินพ่ออุ้ยแก้ว  ธรรมพิชัยทำสนามเด็กเล่นให้กว้างขึ้น  พ่ออุ้ยแก้ว  ได้เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนท่านจึงยินดีแลกที่  จัดที่ซึ่งสูงลาดขึ้นไปให้เป็นขั้นบันไดใช้เป็นอัฒจันทร์ให้แก่นักเรียนเวลามีกิจกรรมกีฬาสี  หรือกิจกรรมอื่น ๆ

  ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่คุณพ่อลุสซี่ อยู่เมืองพาน ท่านได้สร้างผลงานและความเจริญไว้อย่างมากมาย ให้กับวัดและโรงเรียนศิริมาตย์เทวี

  ปี ค.ศ.1976  คุณพ่อนิพจน์  เทียนวิหาร ซึ่งเคยเป็นนักเรียนประจำสมัยคุณพ่อแวร์ดิแอร์  มาเป็นเจ้าอาวาส พร้อมกับทำงานด้านสังคมพัฒนาด้วย

  ในปีค.ศ.  1977-1986  (พ.ศ.2520-2529)  คุณพ่อดำรง  บุญรติวงศ์  (กังก๋ง)  พระสงฆ์มิสซังราชบุรี  ท่านดูแลเอาใจใส่โรงเรียน ได้สร้างสิ่งที่ขาดแคลนให้เช่น ที่ดื่มน้ำ ห้องสุขา โรงเก็บรถ ท่านได้ซื้อที่ดินของพี่อ้าย ปัญโญ เพื่อขยายเขตโรงเรียนให้กว้างขึ้น

  พฤษภาคม  2519  นายประยูร  วิจิตรวงศ์ ขอลาออกจากหน้าที่ครูใหญ่ ผู้จัดการ   ได้ขออนุญาต  แต่งตั้งนายอนวัช  พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์  เป็นครูใหญ่แทน

  ในช่วงปี 1967-1979  ซิสเตอร์เบเนเดตตา และสมาชิกคณะบัมบีนา มาอยู่ประจำเพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษ และดูแลนักเรียนประจำ เป็นเวลาหลายปี

  ปีการศึกษา  2521  (1978) บาทหลวงดำรง  บุญรติวงศ์  (กังก๋ง)  ผู้จัดการโรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดแผนกอนุบาล  เฉพาะปีนี้ เปิดรับอนุบาล 1 ห้องเรียน

              คุณพ่อดำริให้มีบ้านพักเด็กเพื่อเตรียมส่งเข้าศึกษาที่บ้านเณรสามพราน นครปฐม ท่านจึงเรียนความประสงค์ต่อท่านพระสังฆราช รัตน์ บำรุงตระกูล และขออนุญาตจัดตั้งขึ้น มีพระสงฆ์ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ส่งเด็กมาเรียนที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อบรมให้แนวทางการเป็นสงฆ์ผู้รับใช้ ท่านหาทุนสร้างบ้านพักเด็กฝึกหัด จากผู้ใจบุญในสังฆมณฑลกรุงเทพฯและราชบุรี บ้านพักเด็กตึกสามชั้น สวยงาม สูงเด่นเป็นสง่าเกิดขึ้น 2 หลังชื่อ บ้านพระแม่มารี และ บ้านดอมินิก โดยมีคุณลุงประสิทธิ์ มโนวงศ์ เป็นผู้ช่วยในการจัดหาซื้อไม้ มาสร้างอาคารบ้านดอมินิกเป็นที่พักของซิสเตอร์ แม่ครัว เด็กผู้หญิงช่วยงานวัด ห้องครัว ห้องรับประทานอาหารของเด็กเณรจิ๋ว ส่วนบ้านแม่พระมารี เป็นห้องพักของเด็กเณรจิ๋ว เป็นห้องสมุด ห้องเรียน ห้องซักผ้า ห้องอาบน้ำ ส่วนบ้าน 2 ชั้นครึ่งปูน ครึ่งไม้สร้างในสมัยคุณพ่อลูซซี่ใช้เป็นห้องนอนของเด็กเณรจิ๋วด้วย ต่อมามีเด็กที่เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 จากโรงเรียนต่างๆ มีความประสงค์จะเข้าอบรมเป็นเณรได้มาพักที่บ้านเณรจิ๋ว เรียกว่า นักเรียน ม.พิเศษมาเรียน 1 ปี เพื่อเป็นการทดสอบและเรียนเพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ พระคัมภีร์

              เด็กเณรจิ๋วที่วัดเมืองพาน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าเรียนต่อที่บ้านเณรเล็ก สามพราน นครปฐม จนถึงได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ติดต่อกันมาหลายท่านเช่น

  1.      คุณพ่อ ดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ             สัตบุรุษวัดพระแม่ลูกประคำ ขุนยวม

  2.      คุณพ่อ อุทัย พาแฮ                            สัตบุรุษวัดพระสุทธิวงศ์ ห้วยบง

  3.      คุณพ่อ ชาญ กุ๊นุ                               สัตบุรุษวัดพระสุทธิวงศ์ ห้วยบง

  4.      คุณพ่อวศิน ฌานอรุณ                       สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น แม่โถ

  5.      คุณพ่อ สถิต สะอิ                             สัตบุรุษวัดอัสสัมชัญ แม่ปอน

  6.      คุณพ่อสถิต ศรีวันชัย                         สัตบุรุษวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ เชียงดาว

  7.      คุณพ่อวีระศักดิ์ ยงศรีปณิธาน                        สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น บัปติส แม่โถ

  8.      คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง                              สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น บัปติส แม่โถ

  9.      คุณพ่อศักดิ์ชัย          บวรเดชภักดี                   สัตบุรุษวัดพระสุทธิวงศ์ ห้วยบง

   

               30  พฤษภาคม  2529  บาทหลวงดำรัส  ลิมาลัย  ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ได้ยื่นคำร้อง    ขอแต่งตั้งนางสาวอุรษา  ทองอำไพ (ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์ ราชบุรี) เป็นผู้จัดการโรงเรียน

               17  กันยายน  2530  ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่าได้ดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น  สมควร เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรชั้น มัธยมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

   1  มิถุนายน  2531  ผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นคำร้องขอถอน นางสาวอุรษา  ทองอำไพ ออกจาก      ผู้จัดการและครู  เพราะได้รับคำสั่งให้ไปรับหน้าที่ใหม่ที่อื่น   และ บาทหลวงปรีชา  พลอยจินดา         เป็นผู้จัดการ และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

  พฤษภาคม  2532  แต่งตั้ง นางสาวอารยา  ภานุศรี  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ   โดยมีหน้าที่รักษาการแทนในกรณีที่ผู้จัดการมีกิจธุระอื่น ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้

              ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977-1991 (พ.ศ.2520-2534)  มีสมาชิกคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มาช่วยทำงานที่วัดและโรงเรียน รวม 14 คน

  ในปี ค.ศ. 1991-1994 (พ.ศ.2534-2537) คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์ คุณพ่อได้ดูแลโรงเรียน ครู นักเรียน คนงาน ได้สร้างหอประชุมร่วมกับศิษย์เก่าไว้ให้นักเรียน 

  15  มิถุนายน  2535  อนุญาตให้ขยายนักเรียน  จากอนุบาล 2 ปี     เป็นอนุบาล 3 ปี คือชั้นอนุบาลปีที่ 1  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 

  3  กุมภาพันธ์  2536 อนุญาตให้ใช้แบบแปลนและเอกสารประกอบ  เพื่อการก่อสร้างโรงอาหาร และหอประชุมของโรงเรียน จำนวน 1 หลังได้

  บาทหลวงเจษฎา     บุญรติวงค์  ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการเพื่อไปศึกษาต่อ และอนุญาตให้          นางสาวกัญญา   คุวินทร์พันธุ์ (ซิสเตอร์คณะอูร์ซูลินแห่งสหภาพโรมัน) เป็นผู้จัดการ  ระหว่างปี ค.ศ. 1992- 2007 (2535-2550) มีซิสเตอร์คณะอูร์ซูลินแห่งสหภาพโรมัน มาอยู่ช่วยดูแลโรงเรียนศิริมาตย์เทวีหลายท่านคือ  ซิสเตอร์ กัญญา  คุวินทร์พันธุ์  ซิสเตอร์ รัชนี  ดีสุดจิตร   ซิสเตอร์ อรศรี มนตรี ฯลฯ

  ในปี ค.ศ.1994-1996(พ.ศ.2537-2539) คุณพ่อธนัย สุวรรณใจ สงฆ์ลูกวัดนักบุญเทเรซาเวียงป่าเป้า บรรพบุรุษของท่านกลับใจเป็นคริสตังค์ในสมัยต้นๆของประวัติวัดเมืองพาน ท่านคือคุณยาย ตอง วงศ์นวล เมล็ดพันธุ์ความเชื่อของท่านบังเกิดผลดียิ่ง ท่านได้หลานยายเป็นพระสงฆ์ 2 องค์คือคุณพ่อ ธงชัย คุณพ่อ ธนัย สุวรรณใจ และได้ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯอีก 1 ท่านคือ ซิสเตอร์ รัตนา สุวรรณใจ

  ในเวลานั้นมีกลุ่มคริสตชน  เผ่าอาข่า  อพยพมาตั้งบ้านเรือนใกล้หมู่บ้านป่าเหียง  ตำบลป่าหุ่ง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  คุณพ่อได้ไปเสกหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า  หมู่บ้านผาแดง

  ท่านได้สร้างศาลาทรงไทย  3  หลังงามเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าอาคารคิง  ของโรงเรียนศิริมาตย์เทวี     หลังหนึ่งถวายแด่ประกาศกเอลียาห์  หลังหนึ่งถวายท่านโมเสส  และอีกหลังถวายแด่พระเยซูเจ้า

  สร้างอาคารหอประชุม จำนวน   1 หลัง   และได้รับอนุญาตให้ใช้ เพื่อกิจการของโรงเรียนได้ จำนวนนักเรียนประมาน 2000 คน

  ในปีค.ศ.  1996-1999  (พ.ศ.  2539-2542)  คุณพ่อสุรสิทธิ์  ชุ่มศรีพันธ์  สงฆ์จากสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

  คุณพ่อมีส่วนในการแสวงหาข้อมูลของคุณพ่อนิโคลาส  บุญเกิด  กฤษบำรุง           เพื่อแต่งตั้งเป็นบุญราศี  ประจวบกับคุณพ่อบุญเกิด  ได้มาแพร่ธรรมที่นี่  มีบุคคลซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่อบุญเกิด กฤษเจริญ คือ นายแสง   ปัญโญ   ผู้ได้รับศีลล้างบาปโดยคุณพ่อบุญเกิด   ท่านให้ข้อมูลแก่    คุณพ่อสุรสิทธิ์  และคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธ์  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ติดตามหาข้อมูลของคุณพ่อบุญเกิด  จนคุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศี  สงฆ์ผู้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อ  เป็นมรณสักขี  เช่นเดียวกับบุญราศี  7  ท่าน  แห่งสองคอน

  ในปีค.ศ.  1999-2001  (พ.ศ.2542-2544)  คุณพ่อปิยะ  โรจนมารีวงศ์  มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   คุณพ่อเป็นคนเคร่งครัด  จริงจัง  ท่านบริหารโรงเรียนด้วยความเข้มงวด  เคร่งครัดในระเบียบวินัยติดตามการสอนการเรียนของครู  นักเรียน  ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของการศึกษาของนักเรียน  และเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนศิริมาตย์เทวี  ซึ่งเคยโด่งดังเป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครองตลอดมา

  ในปีค.ศ.  2001-2008  (พ.ศ.2544-2551)  คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนศิริ  พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่  อดีตเป็นเด็กเณรจิ๋ว  ของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกของเณรจิ๋วของเรา  มาเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน

  ด้านโรงเรียน  คุณพ่อเห็นว่าอาคารเรียนของโรงเรียนยังไม่พอ  จึงขออนุญาตจากพระคุณเจ้าสังวาลย์สร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลัง  เป็นตึก  3  ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  ได้ทำพิธีเสก เปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2551  ได้มีนามว่า  ตึกพระแม่มารีย์”  เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระแม่มารีอา  มารดาที่รักยิ่งของพวกเรา  รวมเวลาคุณพ่อได้มาทำงานให้วัดเมืองพาน  7  ปี

  27  พฤษภาคม  2550 ( ค.ศ.  2007)  มิสซังเชียงใหม่อนุญาตแต่งตั้งให้ ซิสเตอร์วันเพ็ญ  ไชยเผือก (คณะภคินีรักกางเขนแห่งจันทบุรี)  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  และบาทหลวงดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนศิริ  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  จำนวนนักเรียนและครู  ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2550  จำนวนครู  97  คน  จำนวนนักเรียน  1,837  คน

  ระหว่างปี 2007-2013 (2550-2555) มีคณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งจันทบุรี มาร่วมงานที่วัดและโรงเรียนอีกหลายท่าน เช่น ซิเตอร์วารุณี ซิสเตอร์แพงศรี  ฯลฯ

  ในปีการศึกษา  2551 (ค.ศ.  2008 )  คุณพ่อเปาโล  เจริญ  นันทการ  ได้รับหน้าที่มาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส ในวันที่  27  เมษายน  2551  ท่านเอาใจใส่โรงเรียนและชีวิตฝ่ายวิญญาณของสัตบุรุษ  เอาใจใส่เณรจิ๋ว  คอยอบรมสั่งสอน  ดูแลอย่างใกล้ชิด

  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  ร่วมจัดงานฉลอง  75 ปีวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน วัดซึ่งเป็นรากฐาน ของการก่อตั้งโรงเรียนศิริมาตย์เทวี ในวันที่   24 ตุลาคม 2552

  ปีการศึกษา 2555  มีนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ชื่อนางสาวลักษณ์ชยาภรณ์  ตันศิริ    นักเรียน ชั้น มัธยม

   พฤษภาคม  2556 ได้รับอนุญาตให้แต่งตั้ง  บาทหลวงสันติ  ยอเปย  สังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการ  จำนวนนักเรียน  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2556  จำนวนนักเรียน 1,375 คน  บาทหลวงดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนศิริ  สังฆมณฑลเชียงใหม่  เป็นผู้จัดการและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

              ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล  โดยการถมดินปรับพื้นให้เรียบเสมอและปลูกหญ้า  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  6 กันยายน 2556

              ปีการศึกษา 2557  บาทหลวงดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนศิริ  สังฆมณฑลเชียงใหม่  เป็นผู้อำนวยการ  ผู้จัดการและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต    มีนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน คือเด็กหญิงชนม์นิภา  ทาสุรินทร์    สอบ โอเน็ต ได้เต็ม 100 คะแนน ในวิชา คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  ปีการศึกษา 2558  นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน คือเด็กหญิง ทรายทองธาร กันทาทอง และเด็กชายปณัฐภูมิ  มณีมูล   สอบ โอเน็ต ได้เต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมีการสร้างสนามบาสเกตบอล ด้านหลังอาคารพระแม่มารีย์

  พฤษภาคม 2559 มิสซังเชียงใหม่แต่งตั้ง บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตบาทหลวงศักดิ์ชัย  บวรเดชภักดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารโรงเรียน ในปีนี้ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ส่งภคินีมาช่วยงานที่วัดพระแม่องค์อุปถัมภ์ พานและโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จำนวน 2 ท่าน คือ ซิสเตอร์ชวาลา เวชยันต์ ทำหน้าที่ผู้จัดการและผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์สุรีย์พร  สินประเสริฐ ฝ่ายโภชนาการ จำนวนนักเรียน  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2559  จำนวนนักเรียน 1,323 คน  เปิดรับตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมปีที่ สาม

   

   

   

  ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก

  Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.